VILLA D'OR
WENTELTRAPPEN
DE CARACTERE
ESPRIT RECUP'
DESIGN CONTAINER

FR | EN | NL
Presse
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere (vervolg)overeenkomst tussen Villa d'Or en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door de eerstgenoemde uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Indien een wederpartij van de algemene voorwaarden van Villa d'Or wenst af te wijken dan dient de wederpartij een voorstel daartoe expliciet en schriftelijk aan Villa d'Or te richten. Acceptatie van een dergelijk wijzigingsvoorstel zijdens de wederpartij kan door Villa d'Or enkel expliciet en schriftelijk geschieden.
1.3 Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van Villa d'Or binden laatstgenoemde niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 - Offertes en orders
2.1 De door Villa d'Or gemaakte offertes, aanbiedingen, voorraadlijsten en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend en binden haar derhalve niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Uitdrukkelijke offertes c.q. prijsopgaven komen in geval van nietacceptatie binnen 1 maand na dagtekening te vervallen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven, websites, prospecti, catalogi, tekeningen, ontwerpen, orderbevestigingen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven alsmede door Villa d'Or verstrekte gegevens, binden laatstgenoemde niet en dienen slechts ter oriŽntering.
2.3 Bij levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling der doorsneekwaliteit en doorsneekleur. In aanmerking nemende dat met historische of antieke bouwmaterialen, zoals hout, marmer, ijzer, zandsteen, (tegels en plavuizen), etc. wordt gewerkt is de wederpartij gehouden om de normale structuur en kleur van de bestelde materialen te aanvaarden. Afwijkingen in kleur, structuur, scheurtjes of beschadigingen eigen aan de verkochte en geleverde historische materialen, en verrichte herstelwerkzaamheden c.q. reparaties kunnen derhalve geen reden tot annulering danwel ontbinding der overeenkomst danwel afkeuring van de geleverde zaken zijn. Ook geringe afwijkingen van opgegeven modellen, gewichten en andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de technische en/of esthetische uitvoering der zaken, geven de wederpartij geen recht op annulering danwel op ontbinding van de overeenkomst en evenmin het recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren. Bij maten wordt een redelijke tolerantie ingecalculeerd.
2.4 In samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.5 Villa d'Or behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Villa d'Or onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Villa d'Or ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Villa d'Or zich al haar auteursrechten voor. De bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen mogen niet, anders dan nadat hiertoe door Villa d'Or schriftelijk toestemming is verstrekt, worden gecopieerd of op welke andere wijze dan ook worden gebruikt.
2.6 De overeenkomst tussen Villa d'Or en de wederpartij komt eerst tot stand doordat en op het moment dat Villa d'Or de opdracht schriftelijk bevestigt of met de uitvoering hiervan een aanvang neemt.
2.7 Indien de opdracht aan Villa d'Or (mede) bestaat uit het interpreteren van door de wederpartij verstrekte gegevens, aanvaardt Villa d'Or terzake van geschillen voortkomend uit deze interpretatie geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3 - Wijzigingen in de opdracht
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, (dus ook in kleur, lengte, model, materiaalsoort of bevestiging) schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij aanvullend in rekening gebracht.
3.2 Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Villa d'Or ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3.3 Veranderingen, in de reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat een vůůr de verandering overeengekomen levertijd door Villa d'Or - buiten haar verantwoordelijkheid - wordt overschreden. 3.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Villa d'Or, op verrekening van meerwerk onverlet.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld, gelden "af" Villa d'Or, zonder verpakkingen (emballage), verzendkosten en excl. BTW.
4.2 Indien na de datum van aanbieding respectievelijk na het totstandkomen van een overeenkomst zich enige wijziging van de kosten voordoet, waarop dit prijspeil is gebaseerd, is Villa d'Or gerechtigd de aanbiedingsprijs, respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder wijziging van de kosten wordt mede begrepen de wijziging van sociale en fiscale lasten en van lonen, schommelingen in valuta, veranderingen van verkoopprijzen van toeleveranciers van Villa d'Or of een wijziging van invoerrechten, heffingen, vrachten, verzekeringen en dergelijke kosten, waar ook geheven of gemaakt onverschillig of de levering al dan niet franco geschiedt. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij evenwel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - Levertijd en (deel-)leveringen
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Villa d'Or door de wederpartij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Villa d'Or alsnog een redelijke termijn dient te worden vergund om alsnog te leveren. Overschrijding van de opgegeven levertijden zullen derhalve niet leiden tot enige vergoedingsplicht van Villa d'Or en geeft de wederpartij evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.2 De levertijd wordt te allen tijde verlengd met de tijd, welke de wederpartij te laat is met de voldoening aan enige reeds uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
5.3 Indien Villa d'Or en de wederpartij levering op afroep van Villa d'Or zijn overeengekomen en Villa d'Or aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht dat de zaken voor aflevering gereed zijn, behoort de wederpartij bedoelde zaken binnen twee weken na dagtekening dezer mededeling van Villa d'Or af te nemen bij gebreke waarvan Villa d'Or gerechtigd is zowel de contractuele rente over het faktuurbedrag aan de wederpartij in rekening te brengen doch tevens een vergoeding voor opslagkosten aan de wederpartij te berekenen, een en ander totdat de wederpartij bedoelde zaken van Villa d'Or zal hebben afgenomen.
5.4 Ingeval Villa d'Or en de wederpartij zijn overeengekomen dat Villa d'Or op afroep van de wederpartij zal leveren zal telkens een uitdrukkelijke afroepperiode, te weten de periode gelegen tussen het afroepen door de wederpartij en het daadwerkelijk leveren door Villa d'Or, worden overeengekomen. Zolang deze laatste kennisgeving Villa d'Or niet zal hebben bereikt, behoeft zij niet te leveren. Villa d'Or heeft het recht bij het afroepen door de wederpartij telkens de overeengekomen afroeptermijn in acht te nemen.
5.5 Indien Villa d'Or op zich heeft genomen franco aan de wederpartij uit te leveren is zij vrij in de keuze van het vervoer. De zaken zijn, indien aan Villa d'Or de verzorging van het vervoer is opgedragen, terstond na het verlaten van het magazijn, voor rekening en risico van de wederpartij (daaronder begrepen het transportrisico, molestrisico en alle andere risico's).
5.6 Indien de wederpartij de zaken om welke reden dan ook niet afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, heeft Villa d'Or het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en/of te vezekeren. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen zaken, met een minimum van Ä 115,- tenzij Villa d'Or kan bewijzen dat haar kosten hoger zijn. De zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat de wederpartij deze daadwerkelijk feitelijk heeft afgenomen, Villa d'Or deze, conform het bepaalde bij lid 3, twee weken voor de wederpartij heeft gereed gehouden ofwel deze zaken aan de wederpartij bij franco-levering op het door de wederpartij aangegeven adres heeft aangeboden.
5.7 Het is Villa d'Or toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Villa d'Or bevoegd elke deellevering te factureren.

Artikel 6 - Annulering
6.1 De wederpartij is niet gerechtigd eenzijdig de met Villa d'Or totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van Villa d'Or.
6.2 Indien de totstandgekomen overeenkomst met toestemming van Villa d'Or geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd is de wederpartij evenwel gehouden aan Villa d'Or alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van Villa d'Or op vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade. Deze kosten bedragen tenminste 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150 Euro.

Artikel 7 - BeŽindiging van de overeenkomst
7.1 De vorderingen van Villa d'Or op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - Na het sluiten van de overeenkomst aan Villa d'Or ter kennis gekomen omstandigheden geven laatstgenoemde goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. - Indien Villa d'Or de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid (bijv. bankgarantie) te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Villa d'Or bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel tot ontbinding der overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Villa d'Or schadevergoeding te vorderen.
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen m.b.t. personen of materiaal waarvan Villa d'Or zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd, is Villa d'Or bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - Risico en eigendomsvoorwaarden
8.1 Zodra een zaak geldt als geleverd in de zin van artikel 5 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gaat het risico over op de wederpartij.
8.2 Alle door Villa d'Or geleverde zaken blijven het eigendom van Villa d'Or, tot op het moment van volledige betaling aan Villa d'Or van alle door Villa d'Or aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vordering wegens het tekortschieten van de nakoming van zodanige overeenkomsten.
8.3 De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Villa d'Or geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Villa d'Or te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
8.4 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst m.b.t. verkochte zaken (of uit te voeren werk) jegens Villa d'Or niet nakomt, is deze zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt Villa d'Or de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. De wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete ad 400 Euro per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Villa d'Or wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Villa d'Or dit de wederpartij heeft medegedeeld.
8.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Villa d'Or:
- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te doen verzekeren en verzekerd te houden tegen, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Villa d'Or ter inzage te geven.
- Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Villa d'Or op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W.
- Op alle manieren medewerking te verlenen aan de redelijke maatregelen die Villa d'Or ter bescherming van haar eigendomsrechten m.b.t. de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen.
8.6 Villa d'Or verschaft aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Villa d'Or, ten behoeve andere aanspraken die Villa d'Or op de wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek van Villa d'Or zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 9 - Betaling
9.1 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: aanbetaling bij opdracht en restantbetaling netto contant bij aflevering aan de chauffeur of af Villa d'Or.
9.2 Indien in afwijking van lid 1 tussen Villa d'Or en de wederpartij is overeengekomen dat na aflevering een factuur zal worden toegezonden, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch, derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldag.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of sursťance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5 Reclames, aanspraken of bezwaren van de wederpartij tegen de hoogte van de factuur geven deze laatste niet het recht betalingen op te schorten, danwel tegenvorderingen te compenseren met aan Villa d'Or verschuldigde betalingen.
9.6 Villa d'Or behoudt zich steeds het recht voor (ook ingeval de koop op andere condities is afgesloten) de zaken onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen.
9.7 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoending buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij aan Villa d'Or verschuldigd ten titel van buitengerechtelijke incassokosten:
- Over de eerste 3.000 Euro 15%
- Over het meerdere tot 6.000 Euro 10%
- Over het meerdere tot 15.000 Euro 8%
- Over het meerdere tot 60.000 Euro 5%
- Over het meerdere 3%
9.8 Indien Villa d'Or aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.9 De wederpartij is aan Villa d'Or, naast de mogelijk direct te incasseren en bij gerechtelijke uitspraak vastgestelde geliquideerde proceskosten, tevens de door deze laatste, verder gemaakte, gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de partijen m.b.t. een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn de gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10 - Garantie
10.1 Garanties voor het voldoen van de historische bouwmaterialen aan speciale eisen zijn slechts bindend wanneer zij door Villa d'Or schriftelijk zijn bevestigd aan de wederpartij. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de verkochte en geleverde bouwmaterialen.
10.2 Villa d'Or staat niet in voor gebreken welke zijn ontstaan door de werking van natuurproducten, welke zijn verwerkt in de afgeleverde producten. Daarnaast geeft Villa d'Or geen garantie op verkleuringen van natuurproducten en gebreke en/of schade welke is ontstaan door bijvoorbeeld houtworm en/of overige parasieten.

Artikel 11 - Reclames
11.1 De controle op het stuksaantal van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stuks/aantal dienaangaande wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten vermeld als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
11.2 Reclames omtrent niet bij de aflevering zichtbare gebreken kunnen door de wederpartij bij Villa d'Or slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een duidelijke omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
11.3 Door de gehele of gedeeltelijke verwerking der bouwmaterialen vervalt ieder recht op reclame.
11.4 Indien de reclame gegrond is zal Villa d'Or naar eigen keuze een schadevergoeding betalen, welke maximaal gelijk is aan het bedrag van de factuurwaarde dan wel gelijk is aan de factuurwaarde van het te vervangen onderdeel van de geleverde zaken, exclusief BTW, hetzij het onderdeel van de geleverde zaak gratis vervangen dan wel vervanging van de totaal geleverde zaak tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief BTW. Tot verdere schadevergoeding is Villa d'Or niet verplicht. Indirecte schade, daaronder is onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie wordt nimmer vergoed. Bedrijfsschade wordt door Villa d'Or nimmer vergoed.
11.5 De wederpartij heeft nimmer het recht om de zaken retour te zenden, tenzij Villa d'Or hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Villa d'Or zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en deze laatste desondanks tot de in ontvangstneming overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt dan door Villa d'Or voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking van deze laatste gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan en mag worden afgeleid.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Villa d'Or zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken c.q. onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
- Stakingen in andere bedrijven en/of toeleveranciers van Villa d'Or waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Villa d'Or dan wel andere bedrijven en /of toeleveranciers waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Een algemeen gebrek aan benodigde historische bouwmaterialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; - Niet voorzienbare stagnaties bij toeleveranciers of andere derden waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Algemene vervoersproblemen, ijsgang, brand, overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, transportbelemmeringen, invoer- en uitvoerbelemmeringen.
12.2 Villa d'Or heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Villa d'Or haar verbintenissen had moeten nakomen.
12.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Villa d'Or opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Villa d'Or niet mogelijk is, langer duurt dan alle omstandigheden in aanmerking nemende redelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Villa d'Or bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen enkele zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Ongeacht de verdere eventuele aansprakelijkheid zijdens Villa d'Or, welke aansprakelijkheid immer zal zijn beperkt tot de hoogte van de koopsom c.q. prijs, is Villa d'Or niet aansprakelijk wanneer de wederpartij ofwel derden de door haar geleverde materialen op onjuiste wijze, d.w.z. niet de uitdrukkelijk door Villa d'Or voorgeschreven materialen gebruikende, hebben behandeld.
13.2 Villa d'Or is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, winstderving, schade van derden, e.d.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, tenzij de wettelijke regels inzake bevoegdheid van de burgerlijke rechter zich daartegen verzetten. Villa d'Or blijft echter te allen tijde bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
14.2 Op alle overeenkomsten tussen Villa d'Or en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Volg ons op Facebook Volg ons op Pinterest Volg ons op Instagram
© Villa d'Or B.V. | Sinds 1995 | Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden